IRC log of #maemo for Sunday, 2020-07-12

*** luke-jr has joined #maemo00:42
*** untakenstupidnic has joined #maemo00:56
*** florian__ has joined #maemo01:04
*** untakenstupidnic has left #maemo01:41
*** LauRoman|S has joined #maemo02:05
*** LauRoman|S has quit IRC02:15
*** Oksana has joined #maemo03:00
*** florian__ has quit IRC03:02
*** Pali has quit IRC04:41
*** tm has quit IRC05:06
*** tm has joined #maemo05:09
*** akossh has left #maemo05:42
*** drathir_tor has quit IRC05:51
*** drathir_tor has joined #maemo05:54
*** drathir_tor has quit IRC06:18
*** drathir_tor has joined #maemo06:23
*** drathir_tor has quit IRC06:31
*** drathir_tor has joined #maemo06:42
*** Oksana has quit IRC06:47
*** DocScrutinizer05 has quit IRC07:29
*** DocScrutinizer05 has joined #maemo07:29
KotCzarnyWitam, na zewnêtrznym monitorze nie ma obrazu. Brak dolnej klapy.09:48
KotCzarnyerm, wrong chan09:48
*** Oksana has joined #maemo09:52
*** Oksana has quit IRC10:00
*** ahjolinna has quit IRC10:57
*** ahjolinna has joined #maemo10:58
*** Pali has joined #maemo12:54
*** akossh has joined #maemo13:00
*** florian__ has joined #maemo13:17
*** florian__ has quit IRC13:22
*** florian__ has joined #maemo14:02
*** florian__ has quit IRC14:22
*** Oksana has joined #maemo14:41
*** arkan_ has joined #maemo14:45
*** arkan_ has left #maemo14:45
*** Vajb has quit IRC14:55
*** Vajb has joined #maemo14:57
*** realitygaps has quit IRC15:43
*** realitygaps has joined #maemo15:43
*** Cor-Ai has quit IRC16:12
*** Vajb has quit IRC16:28
*** Vajb has joined #maemo16:29
*** Vajb has quit IRC18:04
*** Vajb has joined #maemo18:05
*** Cor-Ai has joined #maemo18:10
*** merlin1991 has quit IRC18:18
*** merlin1991 has joined #maemo18:26
*** Vajb has quit IRC18:32
*** Vajb has joined #maemo18:34
*** florian has joined #maemo19:02
*** ced117 has quit IRC19:42
*** ced117 has joined #maemo19:43
*** ced117 has joined #maemo19:43
*** l_bratch has quit IRC20:57
*** drathir_tor has quit IRC21:10
*** drathir_tor has joined #maemo21:15
*** Kilroo has joined #maemo23:13
*** ShadowJK has joined #maemo23:42
*** akossh has quit IRC23:56

Generated by irclog2html.py 2.15.1 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!