IRC log of #harmattan for Saturday, 2019-03-09

*** ketas has quit IRC02:28
*** ketas has joined #harmattan03:00
*** ketas- has joined #harmattan03:05
*** ketas has quit IRC03:07
*** ketas- has quit IRC03:54
*** ketas has joined #harmattan04:00
*** mpr has quit IRC22:07
*** mpr has joined #harmattan22:22

Generated by irclog2html.py 2.15.1 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!