IRC log of #harmattan for Thursday, 2017-11-30

*** ketas- has joined #harmattan01:22
*** Enforcer has quit IRC01:47
*** Enforcer has joined #harmattan01:54
*** ketas- has quit IRC08:02
*** ced117 has quit IRC10:18
*** rigo has joined #harmattan10:24
*** jkepler1 has joined #harmattan10:35
*** jkepler has quit IRC10:35
*** jkepler1 is now known as jkepler10:35
*** ced117 has joined #harmattan11:12
*** ced117 has joined #harmattan11:12
*** qwazix has quit IRC11:41
*** qwazix has joined #harmattan11:44
*** eekkelund has quit IRC12:04
*** eekkelund has joined #harmattan12:05
*** eekkelund has quit IRC12:05
*** eekkelund has joined #harmattan12:05
*** jkepler has quit IRC14:04
*** rigo has quit IRC14:21
*** jkepler has joined #harmattan14:24
*** jkepler has quit IRC14:28
*** jkepler has joined #harmattan14:48
*** jkepler has quit IRC19:28
*** jkepler has joined #harmattan19:32
*** jkepler1 has joined #harmattan21:02
*** jkepler has quit IRC21:02
*** jkepler1 is now known as jkepler21:02
*** piggz has quit IRC22:19
*** piggz has joined #harmattan22:19
*** piggz has quit IRC22:56
*** piggz has joined #harmattan22:56

Generated by irclog2html.py 2.15.1 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!