IRC log of #harmattan for Thursday, 2017-09-14

*** planasb has quit IRC01:10
*** planasb has joined #harmattan01:10
*** planasb has quit IRC01:14
*** auenf has joined #harmattan01:57
*** Dante_J has joined #harmattan02:38
*** planasb has joined #harmattan03:12
*** planasb has quit IRC03:16
*** Dante_J has quit IRC03:22
*** Dante_J has joined #harmattan03:58
*** planasb has joined #harmattan05:13
*** planasb has quit IRC05:17
*** planasb has joined #harmattan05:58
*** infobot has quit IRC08:03
*** auenfx8 has joined #harmattan09:09
*** auenf has quit IRC09:10
*** auenf has joined #harmattan09:38
*** auenfx8 has quit IRC09:38
*** Sfiet_Konstantin has joined #harmattan09:51
*** Sfiet_Konstantin has quit IRC10:25
*** rubdos_ has joined #harmattan11:46
*** Dante_J has quit IRC12:43
*** rubdos_ has quit IRC13:12
*** jkepler has quit IRC15:04
*** rubdos_ has joined #harmattan15:38
*** rubdos_ has quit IRC15:39
*** jkepler has joined #harmattan16:31
*** jkepler1 has joined #harmattan16:35
*** jkepler has quit IRC16:35
*** jkepler1 is now known as jkepler16:35
*** planasb has quit IRC16:42
*** planasb has joined #harmattan16:43
*** jkepler has quit IRC18:02
*** spossiba has quit IRC18:52
*** spossiba has joined #harmattan18:53
*** xelo has joined #harmattan20:00
*** jkepler has joined #harmattan20:01
*** auenfx8 has joined #harmattan21:09
*** auenf has quit IRC21:09
*** jkepler has quit IRC21:29
*** jkepler has joined #harmattan21:35
*** auenf has joined #harmattan21:40
*** auenfx8 has quit IRC21:40
*** jkepler1 has joined #harmattan21:59
*** jkepler has quit IRC21:59
*** jkepler1 is now known as jkepler21:59
*** planasb has quit IRC22:00
*** planasb has joined #harmattan22:01
*** xelo has quit IRC22:47
*** jkepler has quit IRC23:08

Generated by irclog2html.py 2.15.1 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!