IRC log of #harmattan for Friday, 2014-01-17

*** radiofree has quit IRC00:03
*** radiofree has joined #harmattan00:03
*** radiofree has quit IRC00:04
*** radiofree has joined #harmattan00:05
*** Pat_o has quit IRC00:19
*** rcg has quit IRC01:05
*** rashm2k has quit IRC01:07
*** stroughtonsmith has quit IRC01:19
*** M4rtinK has quit IRC02:29
*** Kabouik has quit IRC02:39
*** javispedro has quit IRC02:46
*** Venemo has quit IRC02:55
*** nightbreed has joined #harmattan02:57
*** r2rien has quit IRC02:59
*** sequantz has quit IRC03:06
*** Eztran has quit IRC03:07
*** xes has quit IRC03:19
*** M4rtinK has joined #harmattan03:22
*** M4rtinK has quit IRC03:28
*** trigpoint has left #harmattan03:40
*** qwazix has quit IRC03:48
*** qwazix has joined #harmattan03:48
*** nightbreed has quit IRC03:52
*** nbka has joined #harmattan04:03
*** nbka has quit IRC04:05
*** Mike11 has quit IRC04:08
*** mschlens_ has joined #harmattan04:55
*** Jare has quit IRC04:57
*** mschlens has quit IRC04:58
*** Jare has joined #harmattan04:58
*** bef0rd has quit IRC05:06
*** bef0rd has joined #harmattan05:07
*** bef0rd has quit IRC05:12
*** bef0rd has joined #harmattan05:16
*** imunsie has joined #harmattan06:17
*** natunen has joined #harmattan06:21
*** nightbreed has joined #harmattan06:28
*** imunsie_ has joined #harmattan06:37
*** imunsie has quit IRC06:40
*** natunen has quit IRC07:21
*** nightbreed has quit IRC07:21
*** nightbreed has joined #harmattan07:49
*** VDVsx has quit IRC07:57
*** Pat_o has joined #harmattan07:58
*** nightbreed has quit IRC08:09
*** nightbreed has joined #harmattan08:10
*** VDVsx has joined #harmattan08:11
*** bef0rd_ has joined #harmattan08:17
*** bef0rd has quit IRC08:17
*** tigerfoot has quit IRC08:29
*** imunsie_ has quit IRC08:48
*** rm_work is now known as rm_work|away09:00
*** itsnotabigtruck has quit IRC09:01
*** trx has quit IRC09:02
*** jreznik has joined #harmattan09:07
*** trx has joined #harmattan09:07
*** trx has quit IRC09:07
*** trx has joined #harmattan09:07
*** Pat_o has quit IRC09:26
*** jreznik has quit IRC09:31
*** jreznik has joined #harmattan09:39
*** jonne_ has quit IRC09:39
*** itsnotabigtruck has joined #harmattan09:41
*** gabriel9|work has joined #harmattan10:09
*** FlameReaper has joined #harmattan10:23
*** tigerfoot has joined #harmattan10:28
*** jreznik has quit IRC10:33
valdur55mnjaa. k3b on huvitav... Tegin sellise DVD kõrvetuse, et teen asjast 2 koopiat. Plaadi vahetuse dialoogis "Palun sisesta tühi andmekandja suurusega vähemalt XXX seadmesse ..."  annab valikuteks "Lae", "Väljasta", "Loobu" ....  mida see "Lae" peaks tegema hakkama ?10:41
valdur55wow. wrong chat.10:42
*** bef0rd_ has quit IRC10:53
*** bef0rd has joined #harmattan10:54
*** bef0rd has quit IRC10:58
*** nbkam has joined #harmattan10:58
*** rZr has quit IRC10:59
*** lamikr has joined #harmattan11:00
*** trigpoint_n9 has joined #harmattan11:00
*** RzR has joined #harmattan11:01
*** jreznik has joined #harmattan11:05
*** Eztran has joined #harmattan11:08
*** nbkam has quit IRC11:12
*** sequantz has joined #harmattan11:19
*** jreznik has quit IRC11:19
*** jreznik has joined #harmattan11:20
*** nightbreed has quit IRC11:25
*** nightbreed has joined #harmattan11:26
*** eppe has quit IRC11:35
*** simbrown has joined #harmattan11:35
*** gabriel9|work has quit IRC11:45
*** nightbreed has quit IRC11:46
*** nightbreed has joined #harmattan11:54
*** nightbreed has quit IRC11:58
pawky|3valdur55: but I fully agree upon whatever you are saying there... ;-)11:59
*** jonne_ has joined #harmattan11:59
valdur55pawky|3: good to know :D12:01
*** lamikr has quit IRC12:02
*** Eztran has quit IRC12:06
*** nightbreed has joined #harmattan12:07
*** nightbreed has quit IRC12:12
*** GeneralAntilles has quit IRC12:14
*** GeneralAntilles has joined #harmattan12:16
*** GeneralAntilles has joined #harmattan12:17
*** jonne_ has quit IRC12:37
*** jreznik has quit IRC12:38
*** planasb has quit IRC12:41
*** planasb has joined #harmattan12:41
*** planasb has joined #harmattan12:41
*** Kabouik has joined #harmattan12:50
*** Enforcer has quit IRC12:53
*** Enforcer has joined #harmattan12:53
*** trigpoint_n9 has quit IRC12:56
*** jonne_ has joined #harmattan12:56
*** Pat_o has joined #harmattan13:04
*** m_ has joined #harmattan13:15
*** m_ has quit IRC13:16
*** mf2hd has quit IRC13:19
*** mf2hd has joined #harmattan13:25
*** jonne_ has quit IRC13:28
*** trigpoint_n9 has joined #harmattan13:34
*** Eztran has joined #harmattan13:37
*** DJJono has joined #harmattan13:52
DJJonoEllo13:52
DJJonoCan anyone help with some qt sdk stuff?13:53
*** juergbi has left #harmattan13:54
*** nbkam has joined #harmattan13:56
*** nbkam has quit IRC13:58
*** nbkam has joined #harmattan13:58
*** nbkam has quit IRC13:59
*** nbkam has joined #harmattan13:59
*** mf2hd has quit IRC14:00
*** mf2hd has joined #harmattan14:00
*** jonne_ has joined #harmattan14:07
*** jreznik has joined #harmattan14:23
*** lizardo has joined #harmattan14:26
*** jonne_ has quit IRC14:27
*** DJJono has quit IRC14:28
*** nbkam has quit IRC14:29
*** nbkam has joined #harmattan14:30
*** nbkam has quit IRC14:46
*** jreznik_ has joined #harmattan14:51
*** jreznik has quit IRC14:51
*** jreznik_ has quit IRC15:23
*** NIN101 has joined #harmattan15:32
*** imunsie has joined #harmattan15:38
*** jreznik_ has joined #harmattan15:39
*** trigpoint_n9_ has joined #harmattan15:54
*** trigpoint_n9 has quit IRC15:58
*** trigpoint has joined #harmattan15:59
*** jreznik_ has quit IRC16:20
*** jreznik_ has joined #harmattan16:20
*** piggz has joined #harmattan16:33
*** yayi has joined #harmattan16:55
*** yayi has quit IRC16:59
*** piggz has quit IRC17:04
*** jmlich has joined #harmattan17:09
*** jreznik_ has quit IRC17:23
*** bef0rd has joined #harmattan18:10
*** lbt has quit IRC18:14
*** lbt has joined #harmattan18:14
*** lbt has joined #harmattan18:14
*** trigpoint_n9__ has joined #harmattan18:20
*** trigpoint_n9_ has quit IRC18:24
*** shanttu has joined #harmattan18:25
*** rafat has joined #harmattan18:31
*** Pat_o has quit IRC18:31
*** rafat has quit IRC18:32
*** Kabouik has quit IRC18:33
*** MohammadAG has quit IRC18:48
*** MohammadAG has joined #harmattan18:50
*** lpapp has joined #harmattan18:59
*** lpapp has left #harmattan18:59
*** VDVsx has quit IRC19:15
*** jmlich has quit IRC19:27
*** VDVsx has joined #harmattan19:28
*** trigpoint_n9__ has quit IRC19:28
*** imunsie has quit IRC19:45
*** trigpoint_n9__ has joined #harmattan19:49
*** imunsie has joined #harmattan19:51
*** bef0rd has quit IRC19:59
*** bef0rd has joined #harmattan20:00
*** Mike11 has joined #harmattan20:01
*** simbrown has quit IRC20:04
*** bef0rd has quit IRC20:05
*** Mike11 has quit IRC20:07
*** Pat_o has joined #harmattan20:15
*** tigerfoot has quit IRC20:38
*** ZogG_laptop has joined #harmattan20:50
*** piggz has joined #harmattan20:56
*** amizraa has quit IRC20:57
*** amizraa has joined #harmattan20:58
*** bef0rd has joined #harmattan21:00
*** ZogG_laptop has quit IRC21:02
*** ZogG_laptop has joined #harmattan21:04
*** ZogG_laptop has quit IRC21:04
*** ZogG_laptop has joined #harmattan21:04
*** trigpoint_n9__ has quit IRC21:16
*** trigpoint_n9__ has joined #harmattan21:17
*** xes_ has joined #harmattan21:22
*** loin has joined #harmattan21:29
loinhi guys, i can't find any way to get libcommhistory-dev21:30
loincan anyone help me with that?21:30
*** ced117 has joined #harmattan21:47
*** M4rtinK has joined #harmattan21:48
*** rashm2k has joined #harmattan21:53
*** M4rtinK has quit IRC21:56
*** krnlyng has quit IRC21:56
*** krnlyng has joined #harmattan22:00
*** r2rien has joined #harmattan22:01
*** xes_ has quit IRC22:02
*** tigerfoot has joined #harmattan22:35
*** tigerfoot has joined #harmattan22:35
*** xes has joined #harmattan22:40
*** Mike11 has joined #harmattan22:57
*** Pat_o has quit IRC23:03
*** amizraa has quit IRC23:16
*** amizraa has joined #harmattan23:17
*** rigo has quit IRC23:26
*** loin has quit IRC23:36
*** Mike11 has quit IRC23:46
*** jonne_ has joined #harmattan23:55

Generated by irclog2html.py 2.15.1 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!